Добредојдовте на Веб-Страницата на ВИТИ Дооел

Контакт Информации

Адреса:
Ул.Париска Бр 17А
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон / Факс:
+389 (2) 30 71 411
+389 (2) 30 71 446

Телефон:
+389 70 230 525

e-mail:
contact@vitimk.com
Страхил Мишев - Генерален Директор - Email
Јанко Мишев - Комерцијален Директор - Email
Слободан Спасовски - Комерцијалист Email
Ставре Дуков - Комерцијалист - Email
Билјана Донева - Технички Секретар - Email